Agnikund ma ugelu Gulab

first publication date:  1992-10-02
original title:  અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ
original language:  Gujarati
main subject:  Mahadev Desai

અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ એ ૧૯૯૨માં પ્રકાશિત થયેલું મહાદેવભાઈ દેસાઈનું જીવનચરિત્ર છે, જેના લેખક એમના જ પુત્ર નારાયણ દેસાઈ છે. Source: Wikipedia (gu)

Editions
No editions found

Work - wd:Q110545419

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline