Author

Claude Gacond cover

photo credits: Wikimedia Commons

Claude Gacond

1931   -  

country of citizenship: Switzerland
language of expression: Esperanto
occupation: Esperantist
award received: Honorary Member of the World Esperanto Association
position held: President of the Swiss Esperanto Society

Claude GACOND (naskiĝis la 20-an de aŭgusto 1931 en Neuchâtel) estas svisa esperantisto ekde 1952, honora membro de UEA, honora membro de Svisa Esperanto-Societo kaj honora membro de ILEI. Laŭprofesie pedagogo, kiu dum sia kariero en La Sagne (1954-69) pretigis tezon pri interlerneja korespondado per Esperanto kaj pri eksperimenta Esperanto-kurso. Li aktivas jam de 1953-54, unue kiel sekretario de Esperanto-Junularo de Svislando kaj de la svisa ILEI-sekcio, kaj kiel komitatano de Svisa Esperanto-Societo. Ekde 1955 dum 21 jaroj li organizis en Adelboden skirestadojn kaj semajnfinajn kursojn, ellaborante efikan aŭdvidan E-instruadon. De 1974 li instruis en La Chaux-de-Fonds, post kvinjara interrompo de sia profesia kariero, dum kiu li plene dediĉis sin al Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI) kaj (ĝis 1991) Kultura Centro Esperantista (KCE), kunfonditaj de li respektive en 1967 kaj 1968. Dum pluraj jaroj li estis membro de la kantona parlamento. De 1962 ĝis 1992, kun sia edzino Andrée, li estis prelegisto ĉe la Esperanto-elsendoj de Svisa Radio Internacia. Ekde emeritiĝo en 1994 li pretigas Bibliografion de Esperanto kaj interlingvistiko laŭ kolektoj de CDELI kaj Didaktitajn konsilojn al instruantoj kaj studantoj de Esperanto. Claude Gacond nelacigeble daŭrigas sian poresperantan laboron kadre de CDELI kiel ties arkivisto kaj organizanto de studsabatoj, seminarioj, kursoj de Esperanto. Okaze de lia 80-a naskiĝjubileo EDITION ILTIS honoris lin per fest-libro: INSTRUI ★ DOKUMENTI ★ ORGANIZI, Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de CLAUDE GACOND, editoris Irmi kaj Reinhard Haupenthal, Bad Bellingen 2011, ISBN 978-3-932807-93-0. Ĝi entenas i. a. ampleksan bibliografion de la verkoj de Claude Gacond.
Read more or edit on Wikipedia

works

1

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline