Author

Marc Bavant

French Esperantist

1957   -  

country of citizenship: France
native language: French
language of expression: Esperanto, French
occupation: Esperantist

Marc BAVANT (1957) estas franca esperantisto, inĝeniero kaj doktoro pri linvgoscienco. Esperantisto ekde 1980 (pedagogia Atesto pri Kapableco de Franca Esperanto-Instituto). Dumviva membro de Universala Esperanto-Asocio. En 1980 li ricevis inĝenieran diplomon de École Nationale Supérieure des Mines de Paris kaj laboras profesie en la kampo de komunik-retoj. En 2008 li finis la trijaran studumon de Interlingvistikaj studoj ĉe Universitato Adam Mickiewicz en Poznano. En 2014 li doktoriĝis pri ĝenerala lingvoscienco ĉe Universitato de Amsterdamo. Ekde 2015 li faras postdoktoran esploron ĉe École Pratique des Hautes Études. Li kreis la tutunuan TTT-ejon de Junulara Esperantista Franca Organizo en la 90-aj jaroj kaj okupiĝis pri reta Esperanto-instruado, kaj poste pri Esperanta leksikografio kadre de la projekto REVO. Membro de la Akademio de Esperanto inter 2003 kaj 2012, korespondanto ekde 2014, kaj denove membro ekde 2016 por 9-jara oficperiodo.
Read more or edit on Wikipedia

works

2

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Matematika vortaro

faka vortaro verkita de M. Bavant

author: Marc Bavant

2003

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline