Author

Rafaela Urueña

Spanish Esperantist

1942   -  

country of citizenship: Spain
language of expression: Esperanto, Spanish
occupation: Esperantist
position held: Director of International Congress University

María Rafaela URUEÑA ÁLVAREZ naskiĝis la 20-an de junio 1942 en Bilbao. Ŝi studis en Valladolid, kie ŝi diplomiĝis pri juro en la samnoma fakultato de la Universitato de Valladolid. En 1979 ŝi doktoriĝis pri juro kaj ekde 1986 ŝi estas profesorino pri internacia juro kaj internaciaj rilatoj en la Universitato de Valladolid. Rafaela Urueña estas aŭtorino de diversaj libroj kaj artikoloj pri medio-protektado kaj pri juro de la maro. Ŝi estas membro de la Katedro "Jean Monnet" pri eŭropa juro kaj fondinta membro de la Instituto de Eŭropaj studoj en la sama universitato. Ekde 1960 ŝi aktivas en la Esperanto-movado, unue en la loka kaj poste en la nacia kaj internaciaj movadoj. De 1978 ĝis 1984 ŝi estis prezidantino de Hispana Esperanto-Federacio. Dum pluraj jaroj ŝi prelegis pri juraj temoj en la kadro de Internacia Kongresa Universitato dum pluraj UK kaj estis la rektorino de IKU dum la Universala Kongreso okazinta en 1993 en Valencio. En 1998 prezidis la organizan komitaton de la 57ª Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en Valladolid. Urueña Álvarez estas dumviva asociita membro de AIS San-Marino. La 5-an de oktobro 2010 ŝi honoriĝis per la premio Ada Fighiera-Sikorska.
Read more or edit on Wikipedia

works

1

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline