Author

Toon Witkam

Dutch Esperantist

1944   -   2018

country of citizenship: Kingdom of the Netherlands
language of expression: Esperanto
occupation: Esperantist

Toon WITKAM (naskiĝis la 7-an de oktobro 1944, mortis la 29-an de novembro 2018) estis nederlanda esperantisto kaj komputila programisto. Post studado ĉe la Teĥnika Universitato en Delft (Nederlando) li eniris la programaran industrion kiel programisto. Specialiĝinte pri perkomputila lingvistiko, li en ĉ. 1982 esperantiĝis kaj iniciatis DLT (Distribuita Lingvo-Tradukado — esplorprojekton, en kiu Esperanto rolis kiel interlingvo). Dum la 1990-aj jaroj li konsilis la Eŭropan Komisionon pri aŭtomata tradukado, laboris kiel gast-esploristo en Japanio kaj estis partotempa profesoro pri informadiko (kogna ergonomio de homa-komputila interfaco) en Delft. Emeritiĝinte post 2001, li okupiĝis pri Esperanta vortstatistiko kaj tekstanaliza programaro. Li estis membro de GIL (Gesellschaft für Interlinguistik, Berlino) kaj estrarano de la Internacia Esperanto-Instituto ekde 2007.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

1

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline