Publisher

Edicións Positivas

editorial galega

Edicións Positivas é unha empresa editorial galega con sede en Santiago de Compostela. Foi fundada en 1990 por Paco Macías e mais Xelís de Toro, e a súa lingua de edición é principalmente o galego, aínda que tamén editan en portugués.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline