Publisher

Urco Editora

editorial galega

Urco Editora é unha empresa editorial galega con sede en Santiago de Compostela que comezou a súa andaina en 2007 publicando literatura de fantasía, ciencia ficción, tanto traducida como escrita orixinalmente en galego.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

1

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline