Author

Ulla Luin cover

photo credits: Wikimedia Commons

Ulla Luin

svensk esperantist

1942   -  

country of citizenship: Sweden
language of expression: Esperanto
occupation: Esperantist
position held: Universal Esperanto Association committee member, Board member of UEA

Ulla LUIN (naskiĝis la 21-an de decembro 1942) estas sveda esperantistino. Dum multaj jaroj ŝi subtenis la agadon de sia edzo Franko Luin kaj samtempe estis motoro de la Sveda Esperanto-Federacio, ankaŭ ol mem pli elstariĝi en la internacia Esperanto-movado, per transpreno de la funkcio de ĝenerala sekretario en la estraro de UEA 2004-2007. En la sama periodo ŝi ankaŭ reprezentiĝis en la komitato de UEA. Ŝia filo, Janko Luin, estas denaska esperantoparolanto kaj parolas la esperantan, svedan kaj anglan flue. La gepatroj de Ulla ankaŭ parolis esperanton.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

1

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline