Publisher

Atlas Contact

Dutch publishing house

Atlas Contact is in Nederlânske útjouwerij fan literêre publikaasjes dy't rjochte binne op Nederlân sawol as Flaanderen. It bedriuw ûntstie yn 2012 út in fúzje fan in stikmannich âldere útjouwerijen, en is in dochterûndernimming fan 'e VBK Uitgeversgroep. Atlas Contact jout benammen oarspronkik Nederlânsktalige en oersette literêre fiksje en non-fiksje út, en dêrnjonken ek boeken op it mêd fan management, ekonomy en karriêre ûnder de ymprint Business Contact.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline