Author

Barbara Pietrzak cover

photo credits: Wikimedia Commons

Barbara Pietrzak

Polish radiojournalist and Esperantist

1944   -  

country of citizenship: Poland
language of expression: Esperanto
occupation: journalist, Esperantist
position held: Universal Esperanto Association committee member, Board member of UEA

Barbara PIETRZAK [pjetŝak], fraŭline: Agnieszka PRZYBYSZ (naskiĝis la 18-an de junio 1944 en Varsovio) estas pola radio-ĵurnalisto kaj esperantisto, komitatano, estrarano de UEA (2007-2016) kaj akademiano (ekde 2011). Ŝi estas ankaŭ vicprezidanto de Pola Esperanto-Asocio (ekde 2013, en la jaroj 2011-2013 estrarano), ĉefredaktoro de Pola Retradio en Esperanto (ekde 2011) kaj Pola Esperantisto (ekde 2012). Krome, ŝi membras ankaŭ en la Akademio Literatura de Esperanto. En la jaroj 2007–2013 ŝi estis Ĝenerala Sekretario de UEA. Pietrzak eklernis Esperanton kiel skolto en 1958 kaj partoprenis la Infanan Kongreseton dum la jubilea UK en Varsovio en 1959. Membro de Pola Esperanto-Asocio, aktivulino de Pola Esperanto-Junularo kaj TEJO (1962-1965), interalie PEJ-sekretario kaj kunlaboranto de la PEJ-organo Tamen. Ekde 1968 ŝi estis redaktoro kaj de 2000 ĝis 2007 la lasta estro de la Esperanto-redakcio de Radio Polonia, la poreksterlanda fako de Pola Radio. Kiam la mallongondaj elsendoj finiĝis kaj estis anstataŭigitaj per podkastaj programoj de Pola Radio komence de 2007, ŝi emeritiĝis kaj transdonis la estradon al Gabriela Kosiarska, sed daŭre helpis kaj kontribuis ĝis la ĉesigo de la elsendoj komence de 2011. Post la plena ĉesigo de la E-podkastoj de Pola Radio, ŝi iniciatis – nun sendepende de Pola Radio – la pludaŭron de la E-podkastoj helpe de pluraj eksmembroj de la E-redakcio de Pola Radio. En 2011 komenciĝis regulaj elsendoj, du fojojn ĉiusemajne ĉe Pola Retradio en Esperanto. En la organizita Esperanto-movado en Pollando ŝi reaktiviĝis en la 1980-aj jaroj, redaktante kelkajn numerojn de Pola Esperantisto. Komence de la 1990-aj jaroj ŝi fariĝis prezidantino de la pola IKUE-sekcio kaj oficis ĝis ĝia malfondiĝo. Ŝi estis ankaŭ estrarano de IKUE kaj redaktis la bultenon de la pola sekcio. Ekde 1995 individua membro de UEA. Ŝia edzo estis Marek Pietrzak, fondinto de Pola Esperanto-Junularo kaj ĝenerala sekretario de TEJO.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

1

La arto labori kune : festlibro por Humphrey Tonkin

collaborative work dedicated to Humphrey Tonkin

author: Humphrey Tonkin, Probal Dasgupta, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, Mark Fettes, Jouko Lindstedt, Vilmos Benczik, Rafaela Urueña, Federico Gobbo, Liu Haitao, Sabine Fiedler, Dalibor Brozović, István Ertl, Arikapalli Giridhar Rao, Seán Ó Riain, José Antonio Vergara, Aleksandr Dulichenko, Věra Barandovská-Frank, Wera Paintner, Claude Gacond, Wim Jansen, Boris Kolker, Ilona Koutny, Geraldo Mattos, Christopher Gledhill, Aleksandr Melnikov, Till Dahlenburg, John C. Wells, Renato Corsetti, Michel Duc-Goninaz, Christer Kiselman, Marc Bavant, Carlo Minnaja, E. James Lieberman, Ulrich Lins, Toño del Barrio, Vladimir Samodaj, Vlastimil Novobilský, Chengtai Shi, Ed Borsboom, Werner Bormann, Jorge Camacho, Zbigniew Galor, Nikola Rašić, Hèctor Alòs i Font, Ziko van Dijk, Radojica Petrović, Katalin Kováts, Imre Ferenczy, Petr Chrdle, Amri Wandel, Barbara Pietrzak, Thomas Bormann, Mauro La Torre, Victor Sadler, Toon Witkam, Trevor Steele, Paul Gubbins, Julian Modest, Baldur Ragnarsson, Anna Löwenstein, Roman Dobrzyński, Li Shijun, Duncan Charters, Peter Baláž, Miroslav Malovec, Jukka Pietiläinen, Edmund Brent, Gregoire Maertens, So Gilsu, Marjorie Boulton, Michela Lipari, Ursula Grattapaglia, Hans Bakker, Ivo Osibov, Hans Michael Maitzen, Ulla Luin, György Nanovfszky, Renée Triolle, Mikhail Bronshteyn, Stefan MacGill, Orlando Raola, Spomenka Štimec, Miyoshi Etsuo, Reinhard Fößmeier, Detlev Blanke, Frank Nuessel

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline