Publisher

J.B. Wolters Publishing

Dutch publishing company

Utjouwerij J.B. Wolters wie in útjouwerij fan almeast skoalboeken, festige yn Grins. It bedriuw waard yn 1836 stichte troch Jan Berends Wolters (1808-1860) en hat bestien oant 1968, doe't it fusearre mei P. Noordhoff en Wolters-Noordhoff waard. Wolters hat ek lange jierren in festiging yn Batavia (Nederlânsk-Ynje) hân. De meast bekende útjefte fan de útjouwerij wie De Grote Bosatlas, dy't tsjinwurdich troch it fúzjebedriuw útjûn wurdt. Ek de De Bosatlas van Fryslân waard troch dat bedriuw útjûn. Sûnt 1958 wie der ek in Belgyske ôfdieling dy't yn Leuven festige wie.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline