Work

Kaas

wd:Q2181161

Tsiis, yn it oarspronklike Nederlânsk: Kaas, is in novelle fan 'e hân fan 'e Flaamske skriuwer en dichter Willem Elsschot (1882-1960). It ferhellet oer in sljochtwei klerk dy't him beprate lit om keapman yn tsiis te wurden, in produkt dêr't er sels fan walget. It docht al gaueftich bliken dat er hoegenamt gjin oanlis hat foar syn nije berop. Kaas waard foar it earst publisearre yn 1933, en yn 1999 troch Orlow Seunke ferfilme. Fierders waard it yn 2008 troch Dick Matena bewurke ta in stripferhaal. De Fryske oersetting, fan Frank Dijkstra, ferskynde yn 2007.
Read more or edit on Wikipedia

genre: novel
narrative location: Antwerp

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline