Publisher

Editorial Compostela

editorial galega do Grupo Correo Gallego

A Editorial Compostela, fundada en 1938 en Santiago de Compostela por Juan Sáenz-Díez García, é a editorial do xornal El Correo Gallego, pertencentes ámbalas dúas empresas ao Grupo Correo Gallego.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline