Series

De Kameleon

photo credits: Wikimedia Commons

De Kameleon

De Kameleon is in boekesearje fan Hotze de Roos. Yn de boeken steane aventoeren fan de Fryske twilling Hylke en Sytse Klinkhamer mei harren boat De Kameleon yn it doarp Lenten. De boeken binne oarspronklik yn it Nederlânsk útjûn troch Kluitman, mar sûnt 1995 jout Utjouwerij Bornmeer oersettings yn it Frysk út. Yn it Nederlânsk binne 65 titels ferskynd, en nêst de Fryske binne der ek Dútske oersettings. De Roos hat nea in offisjele priis krigen foar syn boeken; wol hat er yn 1980 in sulveren penne krigen fan in basisskoalle út it Kameleondoarp Terherne. Hotze de Roos hat 60 Kameleonboeken skreaun; lykas foar syn ferstjerren ôfpraat wie hat nei syn dea P. de Roos (skûlnamme fan Piero Stanco) de searje oernaam.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline