Work

Moon Called cover

 cover

Moon Called

wd:Q27405305

Moon Called (letterlik: "Roppen troch de Moanne") is it earste diel fan 'e Mercy Thompson-rige fan 'e Amerikaanske skriuwster Patricia Briggs. It is in fantasyroman fan it subsjenre fan 'e urban fantasy, dy't skreaun is yn it ik-perspektyf, en ferhellet oer de Amerikaanske monteur Mercedes "Mercy" Thompson, in jonge frou fan heal-Yndiaansk komôf dy't harsels feroarje kin yn in prêrjewolf. Moon Called waard foar it earst publisearre yn 2006, troch de New Yorkske útjouwerij Ace Books, as hardcoveredysje. Letter ferskynden der ek werprintingen yn paperbackfoarm by de Britske útjouwerij Orbit Books. Moon Called wie in grut súkses en krong de bestsellerlist fan 'e krante de USA Today binnen. Yn 2015 ferskynde fan dit boek ûnder de titel Onder de Maan in Nederlânske oersetting fan 'e hân fan Valérie Janssen by Uitgeverij De Fontein te Utert.
Read more or edit on Wikipedia

part of the series: Mercy Thompson series
original title: Moon Called
language: English
date of publication: 2006
genre: fantasy, urban fantasy

Public

inventorying

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline