Work

Precursor

wd:Q27796013

Precursor is it fjirde diel fan 'e Foreigner-searje fan 'e Amerikaanske skriuwster C.J. Cherryh. De titel betsjut: "Foarrinner". It is in science fiction-roman dy't skreaun is yn it personele perspektyf. Precursor ferhellet oer de tolk Bren Cameron, dy't belêstge is mei it ûnderhâlden fan 'e kontakten tusken de bûtenierdske atevi en de minsklike koloanje dy't him om histoaryske redens op 'e wrâld fan 'e atevi fêstige hat. It boek waard foar it earst publisearre yn 1999, troch de New Yorkske útjouwerij DAW Books, mei in omslach makke troch Stephen Youll. Precursor wie, krektlyk as trije foargeande dielen yn 'e searje, tige súksesfol.
Read more or edit on Wikipedia

part of: Foreigner universe
original title: Precursor
language: English
date of publication: 1999
genre: science fiction

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline