Work

De Fûke

wd:Q28823137

De Fûke is in roman fan Rink van der Velde út 1966 dat him ôfspilet yn de Twadde Wrâldkriich. Yn 1995 hat de skriuwer it boek omstavere en ek de ynhâld op 'e nij besjoen. Yn 2000 makke Steven de Jong de film De Fûke, op basis fan dit boek.
Read more or edit on Wikipedia

original title: De Fûke
language: West Frisian
date of publication: 1966
genre: war novel

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline