Work

Anales de la Corona de Aragón

wd:Q3573223

Os Anals d'a Corona d'Aragón (en castellán Anales de la Corona d'Aragón) ye o títol d'una obra d'o historiador aragonés Cheronimo Zurita, sobre a Historia d'Aragón y a Historia d'a Corona d'Aragón, publicata en 20 libros dende 1562 dica o 22 d'abril de 1580. Ye un treballo historico serioso y rigoroso, que li levó 30 anyadas d'a suya vida, y que abracan dende as primeras anyadas d'o condato d'Aragón en os Pireneus dica o reinato d'o rei Ferrando II d'Aragón. Cheronimo Zurita fació una obra basata en as suyas consultas en documentos que se trobaban en os Archivos y no, como dica ixa inte se feba a sobén, en a mera recopilación de leyendas y falordias chunto con descripcions de tipo semi-mitolochico. Ye un historiador que contina asinas a linia d'a tradición historiografica que principió Tacito en o sieglo II t'a "Historia d'o Imperio Román". Ta la suya recopilación d'informacions podió aprofeitar o feito d'estar secretario d'o rei, fendo asinas quantos viaches a o reino de Francia, a o reino de Secilia, a o reino de Cerdenya u a o reino de Nápols y consultando asinas en ixos lugars documentación orichinal d'intrés ta os feitos escaicitos que relataba, adibindo ixa información a la d'as suyas consultas en archivos d'a propia Corona d'Aragón, en Zaragoza, Barcelona y quantos atros lugars. Quantas vegatas, a mas, fa la transcipción completa d'ixos documentos, permitindo asinas a suya sobrevivencia dica hue y esdevenindo asinas una fuente historiografica de primer orden. Como ye platero, a obra de Zurita se centra en a Historia d'Aragón, d'o suyo reino y d'a Corona d'Aragón, encara que prou que sí que ye tamién d'intrés t'a qüestions sobre o reino de Navarra, o reino de Castiella, o reino de Portugal, os territorios d'os ducatos y condatos d'Occitania u os territorios de l'actual Italia que feban parte en ixe inte d'a Corona d'Aragón. Os suyos creticos con posturas historiograficas centratas en a visión castellana u mesmo castellanizadora y centralista, como l'historiador castellán d'ixas envueltas Alonso de Santa Cruz, li retrayen que se centre en temas aragoneses y a suya exposición d'os feitos que, seguntes dicen, ye prou favorable a los intreses d'Aragón.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1562

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline