Work

Ռոդենի ձմեռը

wd:Q41221565

«Ռոդենի ձմեռը», հայ գրող Դավիթ Սամվելյանի չորրորդ գիրքը՝ «Լուսե Երազ», «Նա և նրա», «Արտագաղթած կարոտ» ժողովածուներից հետո: Գիրքը հրատարակվել է 2017 թվականին, վերահրատարակվել 2019 թվականին՝ նոր խմբագրությամբ և դիզայնով:
Read more or edit on Wikipedia

language: Armenian
date of publication: 2017
genre: short story, Էսսեներ

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline