anonymous

term used to describe the unknown author of a work

occupation: artist, composer, librettist

Ebooks: on Wikisource

Anonim ( yun. ανώνυμος - adsız, imzasız — 1) məktub və ya əsərində öz adını yaxud təxəllüsünü gizlədən və ya adsız dərc etdirən müəllif; 2) müəllifinin adı bəlli olmayan, yaxud göstərilməyən əsər. İmzasız mətn kimi məktub, SMS, şikayət, məlumat ola bilər."Anonim" kimi həm imzasız və ya digər adla imzalanma götürülə bilər. Əsas motiv kimi imzalayan şəxsin qeyri-müəyyənliyi götürülür. Ədəbiyyatda anonim kimi imzası olmayan əsər götürülür. Ləqəb və şərti ad anonim hesab edilmir. Müəllif mürtəce qüvvələrin, senzuranın təqibindən qorunmaq məqsədilə, yaxud bu və ya başqa bir səbəbə görə öz müəllifliyini bildirmək istəmədikdə əsərlərini anonim – adsız, imzasız nəşr etdirməli olur. M. F. Axundzadə istibdad və fanatizm əleyhinə yazılmış “Kəmalüddövlə məktubları” adlı fəlsəfi əsərində müəllifliyini gizlətməyə məcbur olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalında satirik yazıların və miniatürlərin çoxu imzasız dərc edilmişdir. Anonim əsərin müəllifinin müəyyənləşdirilməsi tarixi sənəd və məxəzlərin dərindən araşdırılmasını, əsərin dil və üslubunun müqayisəli təhlil olunmasını tələb edir.
Read more or edit on Wikipedia

articles

899

Correspondance du 4 octobre 1873 ( 1873 )

lettre de M. Bulard, directeur de l’Observatoire national d’Alger

author: anonymous

Les Finances italiennes

article de anonyme

author: anonymous

Die Weltuhr ( 1885 )

Artikel in Die Gartenlaube, 1885

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 juin 1836 ( 1836 )

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 juin 1837 ( 1837 )

author: anonymous

Welcome on Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline