Work

اوجاع المفاصل (کتاب)

wd:Q5686420

اوجاع المفاصل کتابی از محمد زکریای رازی در زمینهٔ پزشکی و دربارهٔ دردهای مفاصل است. در این کتاب دربارهٔ انواع و علت‌های درد مفاصل و داروهای مؤثر بحث شده‌است. ابن‌الندیم و ابن‌ابی اصیبعه این کتاب را بیست و دو فصل دانسته‌اند. ابوریحان بیرونی در کتاب خود از این کتاب با نام «فی النقرس و اوجاع المفاصل» یاد کرده‌است. اما حقیقت این است که رازی دو رساله دارد اولی مقاله فی النقرس است که توسط دکتر یوسف زیدان تصحیح و در قاهره مصر چاپ و منتشر شد . دوم کتاب اوجاع المفاصل است که توسط دکتر احسان مقدس تصحیح شده و در تهران چاپ و منتشر شده‌است. از کتاب اوجاع المفاصل دو نسخه خطی به شماره ۴۴۴۲ و ۴۵۷۳ در کتابخانه ملک تهران نگهداری می‌شود
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline