Work

فی‌الفصد

wd:Q5718518

فی الفصد کتابی در زمینهٔ پزشکی از محمد زکریای رازی است که موضوع آن رگ‌زدن و خون گرفتن است. در طب قدیم، خون گرفتن را از ضروریات بهداشت می‌دانستند و رازی در این کتاب این امر را در ده باب مورد بررسی قرار می‌دهد: باب اول، میزان و حد خون گرفتن. باب دوم، مقصود و منظور خون گرفتن. باب سوم، کیفیت خون‌گیری از عروق به طریق اختصاصی. باب چهارم، منافع بستن بازو در موقع خون گرفتن. باب پنجم، رگ‌های مناسب خون‌گیری. باب ششم، عللی که خون‌گیری از هر رگ را موجب می‌شود. باب هفتم، بیماری‌هایی که خون‌گیری برایشان مفید است. باب هشتم، بیماری‌هایی که خون‌گیری برایشان مضر است. باب نهم، توجه به خطاهای رگ زدن. باب دهم، شرایط خون‌گیری در موقع رگ‌زدن.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline