regional novel

literary genre

In streekroman is in roman dêr’t de hanling him fan ôfspilet tsjin de eftergrûn fan it libben yn beskate kontreien, benammen op it plattelân.
Read more or edit on Wikipedia

genre: regional novel

2

Hard labeur

roman uit 1904

author: Reimond Stijns

1904

Der falsche Schah

author: Leonhard F. Seidl

2020

you are offline