Katz Award

פרס המיועד לאישים ומוסדות העוסקים ביישום והפעלת ההלכה בחיים המודרניים, ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים

פרס כץ הוא פרס המיועד לאישים ומוסדות העוסקים ביישום והפעלת ההלכה בחיים המודרניים, ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים. גובה הפרס 25,000 דולר. הפרס מוענק בישראל החל משנת 1975 מטעם קרן משפחת כץ ממקסיקו. בראש הקרן עמד ד"ר מרקוס דוד כץ עד לפטירתו ב 27 ביולי 2016. בין הזוכים במהלך השנים: אישים: הרב יוסף דב סולובייצ'יק, הרב שלמה גורן, הרב עמנואל יעקובוביץ, הרב ישראל מאיר לאו, הרב אליעזר יהודה ולדנברג, הרב שלמה יוסף זווין, הרב יונתן זקס, הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב עדין אבן ישראל, הרב הרשל שכטר, פרופ' מנחם אלון, פרופ' זאב לב, הרב יוסף קאפח, הרב יהושע נויבירט, הרב לוי יצחק הלפרין, פרופ' נחום רקובר, ד"ר חנה קטן, הרב נפתלי בר-אילן, הרב והסופר חיים סבתו, פרופסור מנחם בן ששון, הרב אליעזר מלמד, הרב רצון ערוסי, פרופ' יעקב שויקה, הרב פדהצור ארביב. מכוני מחקר: מכון צומת, מכון מדעי טכנולוגי להלכה, אוצר הפוסקים, מכון כת"ר, מכון פוע"ה ומכון משפטי ארץ.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Katz Award

3

Author

Menachem Elon cover

photo credits: CC-BY-SA-3.0

Menachem Elon

Israeli High Court judge

Author

Haim Sabato cover

photo credits: CC-BY-2.5

Haim Sabato

Israeli rabbi and author

works

3

כעפעפי שחר

רומן ישראלי

author: Haim Sabato

בואי הרוח

boek van Haim Sabato

author: Haim Sabato

2007

Adjusting sights

book by Haim Sabato directed by Eyal Halfon

author: Haim Sabato
screenwriter: מרדכי ורדי

1999

Author

Yisrael Meir Lau cover

photo credits: Wikimedia Commons

Yisrael Meir Lau

rabbi

you are offline