Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Swedish government agency

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är en myndighet under Socialdepartementet som inledde sin verksamhet 1 januari 2011. Myndigheten har till uppgift att följa upp, utvärdera, och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården i Sverige, och ska kunna granska all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett huvudmannaskap eller driftsform, inklusive tandvård, delar av socialtjänsten, och andra myndigheters arbete.Den 1 juli 2015 utvidgades myndighetens uppdrag till att omfatta hela socialtjänsten, inklusive den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt det nya uppdraget blir myndighetens uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. I samband med detta bytte myndigheten namn från Myndigheten för vårdanalys till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

0
you are offline