Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” – społeczna organizacja przyrodnicza powstała w 1993 roku. W 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski – fauny, flory, ekosystemów i krajobrazów. Zajmuje się również edukacją ekologiczną. Stara się także wpływać na kształt prawa ochrony przyrody i zwiększać stopień jego przestrzegania. Organizacja kierowana jest przez osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, a jej przedsięwzięcia koordynują specjaliści z odpowiednich dziedzin. Poza tym Towarzystwo korzysta z pomocy wolontariuszy. W 2012 liczy ponad 3000 członków, z czego ok. 500 jest aktywnych. Ponadto z organizacją stale współpracuje kilkadziesiąt osób, niebędących jej członkami, a także wiele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jest członkiem organizacji międzynarodowych: IUCN, BatLife Europe i CEEweb. Wydaje popularnonaukowe czasopismo Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz specjalistyczne – Ptaki Wielkopolski. Przedsięwzięcia prowadzone przez PTOP „Salamandra” można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które często się przenikają. Praktyczna ochronna: ochrona nietoperzy (kilka przedsięwzięć związanych z ochroną zimowisk, kolonii rozrodczych i żerowisk tych ssaków), program SUSEŁ (przywracanie faunie Polski wymarłego gatunku ssaka – susła moręgowanego), ochrona ptaków w miastach (zapobieganie skutkom niewłaściwego ocieplania bloków, ochrona sokołów pustułek itp.), ochrona walorów przyrodniczych Doliny Noteci (program prowadzony przez Koło Nadnoteckie „Salamandry”), ochrona popielicy w Polsce Zachodniej (przywracanie tego nadrzewnego ssaka w miejsca, w których niegdyś wyginął, a odpowiednie dla niego siedliska znów istnieją), reintrodukcja mieczyka błotnego w Wielkopolsce (przywracanie tej niemal wymarłej w Polsce rośliny na łąkach w dolinie Noteci – program połączony z ochroną ekstensywnie użytkowanych łąk oraz ochroną trzmieli).Działania prawne i lobbingowe: Natura 2000 (starania o właściwe wyznaczenie sieci Natura 2000 w Polsce, tworzenie kolejnych wersji tzw. Shadow List, tworzenie planów ochrony obszarów i kontrola ich skutecznej ochrony), program Ginące Gatunki (ograniczanie zagrożeń wynikających z nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami), zapobieganie szkodom przyrodniczym ich likwidacja (wprowadzanie w życie tzw. Dyrektywy Odpowiedzialnościowej i Ustawy Szkodowej – praktyczne wykorzystywanie narzędzi prawnych wprowadzonych przez te akty), doskonalenie prawa ochrony przyrody (opiniowane projektów aktów prawnych i ich zmian, lobbing na rzecz zwiększenia skuteczności polskich przepisów i ich zgodności z prawem UE), Polska na forum międzynarodowym (monitorowanie przestrzegania przez Polskę porozumień i konwencji przyrodniczych, lobbing na szczeblu międzynarodowym na rzecz zwiększenie skuteczności ochrony przyrody w skali globalnej).Edukacja przyrodnicza: konkursy wiedzy przyrodniczej (konkursy dla uczniów szkół różnych szczebli, ukierunkowane na pasjonatów przyrody), Foto-Eko (Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej), Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” (czasopismo dla wszystkich miłośników przyrody), program „Nie patrz wilkiem na wilka” (działania edukacyjne zapobiegające konfliktom między ludźmi i wilkami w Polsce Zachodniej), program „Wanted – żółw czerwonolicy” (kampania zwracająca uwagę na zagrożenia przyrodnicze powodowane przez obce gatunki, zwłaszcza żółwi wodnych), publikacje, wystawy, prelekcje, wycieczki, konferencje, kampanie medialne... (związane z różnymi problemami ochrony przyrody).W ramach Towarzystwa działają koła regionalne: Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” w Gdańsku, Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” w Szczecinie, Koło PTOP „Salamandra” w Łodzi, Koło PTOP „Salamandra” w Olsztynie, Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”, I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra”.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

0
you are offline