Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

col·legi professional de Catalunya

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creada el 13 de juny de 1985 a partir de l'aprovació de la Llei 10/1985 de creació del Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. El seu àmbit territorial és tota Catalunya i agrupa a tots els professionals de l'àmbit de la Biblioteconomia, la Documentació i la Informació que hi exerceixen.Té com a objectiu principal constituir-se com al principal ens de gestió, defensa, participació i representació de tots els professionals de l'àmbit de la Informació i la Documentació de tot Catalunya. Vetlla, així mateix, per la bona pràctica i la deontologia en el desenvolupament de la professió, i perquè aquesta doni resposta als interessos i les necessitats socials específiques de cada moment. El Col·legi s'estructura i es regeix pels principis d'igualtat entre els seus membres, l'elecció democràtica i participativa dels seus òrgans de govern, i per la llibertat d'acció sempre dins la legalitat vigent. El Col·legi representa també als seus col·legiats en organitzacions professionals tota mena, ja sigui a nivell de Catalunya, Espanya o de la resta del món; així, el COBDC també és membre del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves; d'EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations); de FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomia, Documentación y Museística); de l'IFLA (International Federation of Library Association); i de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Per disposició legal, també forma part del Consell de Biblioteques de Catalunya, del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya i de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. També és membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

0
you are offline