noble family

family part of the nobility of a region or country

Casa noble, casa nobiliària o casa de noblesa és el nom amb el que es designa corporativament als nobles de la mateixa família, i el que reben els llinatges o dinasties nobiliàries, de manera semblant a com es designa a les cases reials . A la societat preindustrial, la casa és l'element referencial d'una família, no necessàriament noble. La casa pairal és la que es considera l'origen d'una família noble. És un tret de distinció ser d'una família de solar conegut. En l'estimació social era important la diferència existent entre els que eren nobles o gentilhomes per casa o per sang (als quals la noblesa els havia arribat per herència, particularment per la via del majorat ) i els ennoblits, la noblesa era recent; així com la que existia entre la noblesa d'espasa (del francès noblesse d'épée ) i la noblesa de toga (de el francès noblesse de robi ).
Read more or edit on Wikipedia

main subject: noble family

1
you are offline