Xiāng

family name (相)

相姓(相 拼音:xiāng xiàng 古音:siangh 细漾切 ,siang 息良切)是中文姓氏之一,在《百家姓》中排第396位。在现代这是极罕见的姓氏。
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Xiāng

0
you are offline