compilation

book or document composed of materials gathered from other books or documents

Kompilát nebo kompilace (latinsky compilare, drancovat, obírat) je dílo, které vzniklo sloučením prvků jiného díla jiného autora či jiných děl jiných autorů, přičemž neobsahuje „nic původního“ (myšlenky, názory atp.) a současně necituje autora původního díla či autory původních děl. Internetová jazyková příručka uvádí podle: ASCS: nepůvodní dílo odborné nebo vědecké literatury vzniklé sestavením poznatků z jiných prací bez uvedení pramenů, kompilát SSČ: nesamostatná práce vzniklá využitím cizích poznatků SSJČ: práce vzniklá snůškou rozmanitých cizích poznatků.Národní knihovna ČR uvádí: Kompilace (compilation) je odborný text, který vznikl sestavením poznatků z jiných děl. Na rozdíl od plagiátu však nepřebírá celé hotové pasáže bez citování původního zdroje ani nepředstírá svou původnost.Kompilování neboli sestavování díla z různých zdrojů, příp. děl různých autorů atp. je postup přirozený při tvorbě některých typů publikací (encyklopedie, antologie, články na Wikipedii aj.) a jejich aktualizaci. Podmínkou však je, že zdroje, z nichž bylo čerpáno, jsou citovány dle platné normy či uvedeny tak, aby je uživatel (čtenář) mohl dohledat. Stejně tak autor kvalifikační práce (bakalářské, diplomové atp.) může jako metodu či jednu z metod zvolit kompilování, ovšem musí na tuto skutečnost upozornit a převzaté části citovat dle platné normy či zvyklostí v daném oboru neodporujících citační normě. Zcizené dílo se obecně označuje jako plagiát. Vydávat dílo jiného autora či autorů za vlastní je neetické a autor takového díla (literárního, odborného, vědeckého, hudebního aj.) porušuje autorský zákon.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: compilation

0
you are offline