వ్రత కథలు

వ్రతకథలు ఈ గ్రంథములో తెలుగు నాట బహు ప్రాచుర్యము పొందిన సుమారు 11 (పదకొండు) వ్రతముల గురించి చెప్పబడింది.రచన: తిరుపతి వేంకట కవులు
Read more or edit on Wikipedia

main subject: వ్రత కథలు

1

Vrata Ratnakaramu

Book of Vrata

1946 or 1955

you are offline