Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi – polska organizacja pozarządowa chcąca łączyć katolików świeckich o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w lipcu 1999 r. w Krakowie z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Jest organizacją typu non profit i działa w oparciu o dobrowolne wpłaty i datki ze strony darczyńców. W listopadzie 2001 roku została powołana fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi w celu koordynacji działań Stowarzyszenia. Stowarzyszenie na swojej stronie twierdzi że swoją działalność prowadzi zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem oraz, że jako stowarzyszenie prywatne wiernych które nie posiada z punktu widzenia prawa kościelnego osobowości prawnej nie podlega też prawu kanonicznemu.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

0
you are offline