Faculty of Mathematics and Computer Science of University of Wrocław

faculty of University of Wrocław

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego, powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Matematyki i Informatyki jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 2 instytuty. Aktualnie zatrudnionych jest 122 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 11 na stanowisku profesora zwyczajnego, 10 na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem, 13 profesorów uniwersyteckich ze stopniem doktora habilitowanego). Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową. Według stanu na 2011 rok na wydziale studiuje łącznie 1340 studentów (w tym 1337 na studiach dziennych i 3 na studiach zaocznych) oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Faculty of Mathematics and Computer Science of University of Wrocław

0
you are offline