musical theater

one of the four classical branches in the theater

Hudební divadlo je soubor divadelních produktů, to znamená děl nebo představení, v nichž hraje hudba buď dominantní, nebo alespoň významně spoluurčující úlohu v oblasti syntakticko-sémantické a komunikační. Jde tedy o divadlo, v němž má hudba z hlediska struktury díla nebo představení podstatnou funkci, i když stejně důležitou funkci mohou mít i jiné prvky divadla (řeč, pohyb, obraz…).Mezi žánry hudebního divadla patří zejména opera, balet, opereta, muzikál a řada dalších žánrů. Vedle toho mnoho děl, zejména ve 20. a 21. století, překračuje žánrové hranice. K hudebnímu divadlu lze zařadit i starověké, středověké, lidové i mimoevropské (například východoasijské) divadelní formy vázané na hudbu. V užším významu se pojem „hudební divadlo“ používá pro divadlo spojující mluvené slovo, tanec a zpěv s využitím soudobé populární hudby, nebo naopak pro moderní divadelní kompozice experimentující se vztahem divadla a hudby.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: musical theater

0
you are offline